Skip to content

说明:'_'表示空格,'='表示Shift+空格,输入码中的空白只起分词和便于阅读的作用,无需实际输入。对于调频的字词,默认的输入码为调频后的理想状态,首次输入时,可能需要选择或者加码。五笔字词使用极爽词库7.0,而小鹤音形使用7.0版。搜狗自然是搜狗输入法中的自然码双拼方案。

白杨礼赞

节选自茅盾《白杨礼赞》

 • 白杨树实在是不平凡的,我赞美白杨树!
  • 声笔简码:
   • 四顶模式:byse szsi bpfu d, w_ zmo byse!
   • 三顶模式:bys szs bpf d, w_ zmo bys!
  • 声笔飞单:bu yma sma sg zs; bp; fjo d, w_ zbu my bu yma sma!
   • 五笔单字:rrr_ sn_ scf_ pu_ d_ j_ i_ gu_ my_ r , q_ tfqm ugdu rrr_ sn_ scf!
  • 声笔飞码:bysm szs_ sb; phfj d, w_ zbmy bysm!
   • 五笔字词:rrsn scf_ pudh j_ gigu my_ r, q_ tfqm ugdu rrsn scf!
  • 声笔飞讯:
   • 慢顶模式:bysei sgz_ sb; p_ fjo d, w_ zbu my bysei!
   • 快顶模式:bys3 sgz_ sb; p_fjo d, w_ zbu y bys3!
  • 声笔拼音:
   • 固定模式:baiyaas_ sizais_ bupiifaad, w_ zaamei_ baiys!
   • 纯顶模式:bysu szsi bpfd, w_ zme bysu!
   • 搜狗拼音:baiyangs_ shizais_ bupingfand, wozanmei_ baiyangs!
  • 声笔自然:bysu szsi bpfd, w_ zjmz bysu!
   • 搜狗自然:blyhu_ uizls_ bupyfjd, w_ zjmzblyhu!
  • 声笔小鹤:bysu szsi bpfd, w_ zjmw bysu!
   • 小鹤音形:bd_ yh; uum_ uizd u_ bupk fjj_ d, w_ zjn_ mwbd yh; uum
 • 汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。
  • 声笔简码:
   • 四顶模式:qce z_ wbde bja d_ gye si bca, pru nd; syi d, s_ hla cza d ytu de zza.
   • 三顶模式:qce z_ wbd bja d_ gye si bca, pru nd; syi d, s_ hla cza d ytu de zza.
  • 声笔飞单:qdu cha z_ ww b_ dl ba jv d_ go yc si bde cmai, pfi rp nd; snia yla d, s_ hb lja cje zjo dy; tw de zmie za.
   • 五笔单字:irn_ lg_ d_ yneg i_ gc_ lp_ bf_ r_ ym_ dr_ h_ dfa_ cbn, rhy_ ty_ wq_ r_ pym_ jfc_ r, j_ amw_ xv_ qaj_ xp_ r_ g_ ts_ dd_ tfnk bb.
  • 声笔飞码:qdch z_ wbdl bajv d_ gysi bdcm, pfi rp_ nn; snyl d, s_ hblj cjzj dy; twde zmza.
   • 五笔字词:irlg d_ yneg i_ gc_ lpbf r_ ymdr h_ dfcb , rhy_ ty_ wq_ r_ pyjf r, j_ amw_ xv_ qaj_ xp_ r_ g_ ts_ dd_ tfnk bb.
  • 声笔飞讯:
   • 慢顶模式:qdcea z_ wbdea ba jv d_ go yc si bdcaa , pfi rp nn; snyia d, s_ hblaa cjzaa dy; tw de zmzai.
   • 快顶模式:qdc3 z_ wbd3 ba jv d_ go yc si bdc2 , pfi rp nn; sny8 d, s_ hbl2 cjz2 dy; tw de zmz2.
  • 声笔拼音:
   • 固定模式:qice_ z_ waabuda_ biaji_ d_ gaoyuas_ beeci, puru_ nd; siye_ d, s_ hualu_ cuozoo_ d_ yitia_ da_ zaazi.
   • 纯顶模式:qce z_ wbda bji d_ gysa bci, pru nd; sye d, s_ hlu czo d_ yti d3 zzi.
   • 搜狗拼音:qice_ z_ wangbudao_ bianji_ d_ gaoyuans_ benchi, puru_ nid_ shiye_ d, s_ huanglv_ cuozhong_ d_ yitiao_ da_ zhanzi.
  • 声笔自然:qice z_ wbdk bmji d_ gkyr sh_ bfci, puru nd; siye d, s_ hdlv cozs d_ yitc da_ zjzi.
   • 搜狗自然:qiie z_ whbudk_ bmji_ gkyruh_ bfii, puru_ nide_ uiye_ d, ui hdlv_ cozs_ d_ yitc_ da_ vjzi.
  • 声笔小鹤:qice z_ wbdc bmji d_ gcyr sh_ bfci, puru nd; siye d, s_ hllv cozs d_ yitn da_ zjzi.
   • 小鹤音形:qiie z_ whbudc_ bmji_ gcyruh_ bfii, puru_ nide_ uiye_ d, ui hllv_ cozs_ d_ yitn_ da_ zjzi.
 • 黄的是土,未开垦的荒地,几十万年前由伟大的自然力堆积成功的黄土高原的外壳;
 • 绿的呢,是人类劳力战胜自然的成果,是麦田。
 • 和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波,——这时你会真心佩服昔人所造的两个字“麦浪”,若不是妙手偶得,便确是经过锤炼的语言精华。
 • 黄与绿主宰着,无边无垠,坦荡如砥,这时如果不是宛若并肩的远山的连峰提醒了你(这些山峰凭你的肉眼来判断,就知道是在你脚底下的),你会忘记了汽车是在高原上行驶。
 • 这时你涌起来的感想也许是“雄壮”,也许是“伟大”,诸如此类的形容词;然而同时你的眼睛也许觉得有点倦怠,你对当前的“雄壮”或“伟大”闭了眼,而另一种的味儿在你心头潜滋暗长了——“单调”。
 • 可不是?单调,有一点儿吧?
 • 然而刹那间,要是你猛抬眼看见了前面远远有一排——不,或者只是三五株,一株,傲然地耸立,像哨兵似的树木的话,那你的恹恹欲睡的情绪又将如何?
 • 我那时是惊奇地叫了一声的。
 • 那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的干呢,通常是丈把高,像是加以人工似的,一丈以内,绝无旁枝;
 • 它所有的丫枝呢,一律向上,而且紧紧靠拢,也像是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出;
 • 它的宽大的叶子也是片片向上,几乎没有斜生的,更不用说倒垂了;
 • 它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。
 • 这是虽在北方的风雪的压迫下却保持着倔强挺立的一种树!
 • 哪怕只有碗来粗细罢,它却努力向上发展,高到丈许,两丈,参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。
 • 这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树!
 • 它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝,也许你要说它不美丽,——如果美是专指“婆娑”或“横斜逸出”之类而言,那么白杨树算不得树中的好女子;
 • 但是它却是伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫!
 • 当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就只觉得树只是树,难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民;
 • 难道你竟一点儿也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵!
 • 难道你又不更远一点儿想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志。